Uw klant
betaalt niet?

Algemene voorwaarden

ARTIKEL 1. | DEFINITIES

In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt voor zover uit de aard of strekking van de bepalingen niet anders voortvloeit.

 1. Smid Emmen Incasso: Smid Emmen Incasso en Debiteurenbeheer, de gebruiker van deze algemene voorwaarden, gevestigd te Emmen, ingeschreven in het Handelsregister onder KvK-nummer 62493086.
 2. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met wie Smid Emmen Incasso een overeenkomst heeft gesloten of beoogt te sluiten.
 3. Overeenkomst/opdracht: iedere tussen Smid Emmen Incasso en de opdrachtgever tot stand gekomen overeenkomst, waarbij Smid Emmen Incasso zich jegens de opdrachtgever heeft verbonden tot:
  1. een inspanningsverbintenis tot het buitengerechtelijk incasseren van de openstaande vordering(en) van de opdrachtgever op zijn debiteur(en);
  2. de uitvoering van debiteurenbeheer en/of aanverwante werkzaamheden, zoals het opstellen van brieven, concepten van dagvaardingen, faillissementsaanvragen, etc.
 4. Ondernemersovereenkomst: de overeenkomst tussen de opdrachtgever en Smid Emmen Incasso welke door ondertekening door partijen tot stand komt en waarbij de opdrachtgever aanspraak maakt op behandeling van een bepaald vooraf overeengekomen aantal, of onbepaald aantal dossiers per jaar.
 5. Dossier: elke aanmelding van een debiteur, bij Smid Emmen Incasso door de opdrachtgever, welk dossier een opdracht vormt de vordering op de debiteur langs buitengerechtelijke weg te incasseren.
 6. Debiteur: de schuldenaar van de opdrachtgever.
 7. Schriftelijk: zowel traditionele schriftelijke communicatie als communicatie per e-mail.
ARTIKEL 2. | ALGEMENE BEPALINGEN
 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Smid Emmen Incasso en iedere tot stand gekomen overeenkomst.
 2. De toepasselijkheid van de algemene of andersluidende voorwaarden van de opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 3. Van deze algemene voorwaarden kan uitsluitend schriftelijk worden afgeweken. Indien en voor zover hetgeen partijen uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen, afwijkt van het bepaalde in deze algemene voorwaarden, prevaleert hetgeen partijen uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
 4. Vernietiging of nietigheid van één of meer der onderhavige bepalingen laat de geldigheid van de overige bepalingen onverlet. In een voorkomend geval zijn partijen verplicht in onderling overleg te treden teneinde een vervangende regeling te treffen ten aanzien van het aangetaste beding. Daarbij wordt zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht genomen.
ARTIKEL 3. | AANBOD EN TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST
 1. Tenzij daarin een termijn voor aanvaarding is vermeld, is elk aanbod van Smid Emmen Incasso vrijblijvend. Smid Emmen Incasso is nimmer verplicht een opdracht te aanvaarden of een dossier in behandeling te nemen.
 2. De overeenkomst komt tot stand door aanbod en aanvaarding. Indien de aanvaarding van de opdrachtgever afwijkt van het aanbod van Smid Emmen Incasso, komt de overeenkomst niet conform deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Smid Emmen Incasso anders aangeeft.
 3. Indien de opdrachtgever de overeenkomst namens of voor rekening van een andere natuurlijke of rechtspersoon sluit, verklaart hij, door het aangaan van de overeenkomst, daartoe bevoegd te zijn. De opdrachtgever is naast deze (rechts)persoon hoofdelijk aansprakelijk voor alle uit die overeenkomst voortvloeiende verplichtingen.
ARTIKEL 4. | ONDERNEMERSOVEREENKOMSTEN
 1. Met een ondernemersovereenkomst koopt de opdrachtgever een vooraf overeengekomen aantal, dan wel onbeperkt aantal, dossierbehandelingen per jaar in.
 2. Een ondernemersovereenkomst wordt, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, aangegaan voor de looptijd van één jaar, na verstrijken waarvan de overeenkomst eenmalig stilzwijgend wordt verlengd voor opnieuw één jaar en vervolgens voor onbepaalde tijd, tenzij de overeenkomst conform de volgende leden tijdig is opgezegd.
 3. De ondernemersovereenkomst eindigt na verstrijken van de eerste contractperiode van een jaar door opzegging, mits de opzegging plaatsvindt uiterlijk drie maanden vóór het verstrijken van deze contractperiode.
 4. De ondernemersovereenkomst eindigt na verstrijken van de tweede contractperiode van een jaar door opzegging met inachtneming van een opzegtermijn van een maand.
 5. Opzegging van de ondernemersovereenkomst dient schriftelijk te geschieden. Opzegging geschiedt tegen het einde van de maand.
 6. Voor de ondernemersovereenkomst is de opdrachtgever een vaste prijs per jaar verschuldigd, waarvoor de opdrachtgever aanspraak maakt op de behandeling van ten hoogste het overeengekomen aantal dossiers per jaar, welke behandeling voorziet in het buitengerechtelijk incasseren van de vorderingen op debiteuren. Voor extra te verrichten werkzaamheden, zoals het opstellen van juridische stukken, is de opdrachtgever een aanvullende prijs verschuldigd, welke werkzaamheden aldus niet binnen de diensten van de ondernemersovereenkomst vallen. Smid Emmen Incasso zal deze extra werkzaamheden niet eerder uitvoeren dan na uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de opdrachtgever, waaronder mede begrepen de instemming ten aanzien van de daarmee gepaard gaande aanvullende prijs voor deze werkzaamheden.
 7. De in het kader van de ondernemersovereenkomst verschuldigde bedragen zijn middels vooruitbetaling verschuldigd. Het abonnementstarief is jaarlijks, aan het begin van het jaar, verschuldigd. De opdrachtgever maakt niet eerder aanspraak op uitvoering van de overeenkomst door Smid Emmen Incasso dan nadat Smid Emmen Incasso de verschuldigde bedragen c.q. abonnementstarieven voor het betreffende jaar, heeft ontvangen.
ARTIKEL 5. | INHOUD VAN OVEREENKOMSTEN IN HET ALGEMEEN
 1. Smid Emmen Incasso voert elke opdracht uit namens en voor rekening van de opdrachtgever. Het incasseren van vorderingen van de opdrachtgever op debiteuren geschiedt langs buitengerechtelijke weg en indien nodig, met toestemming van de opdrachtgever, met behulp van derden, langs gerechtelijke weg. In geval de vordering op verzoek van de opdrachtgever langs gerechtelijke weg wordt geïncasseerd, draagt Smid Emmen Incasso de vordering over aan de derden en wordt het dossier waarop de vordering betrekking heeft bij Smid Emmen Incasso gesloten en is Smid Emmen Incasso niet langer bij deze vordering betrokken. Verschuldigde bedragen in verband met het langs gerechtelijke weg incasseren van de vordering, worden door de opdrachtgever rechtstreeks voldaan aan deze derden, voor zover deze derden en de opdrachtgever onderling zelf niet anders overeenkomen.
 2. Ten aanzien van elke opdracht verbindt Smid Emmen Incasso zich uitsluitend tot een inspanningsverbintenis. Smid Emmen Incasso kan geen garanties bieden ten aanzien van het daadwerkelijk innen van vorderingen op debiteuren.
 3. Smid Emmen Incasso verkrijgt na opdrachtverstrekking de volledige volmacht om al die handelingen te verrichten welke Smid Emmen Incasso noodzakelijk acht om de vordering langs buitengerechtelijke weg te kunnen incasseren.
 4. Smid Emmen Incasso zal zich bij de uitvoering van de overeenkomst zoveel mogelijk conformeren aan de belangen van de opdrachtgever.
 5. Smid Emmen Incasso is, zonder voorafgaande toestemming van de opdrachtgever, te allen tijde bevoegd met de debiteur een betalingsregeling in termijnen overeen te komen.
 6. Smid Emmen Incasso stelt zich ten doel de volgende bedragen te incasseren:
  1. de gehele of het restant van de hoofdsom, en in geval de debiteur in verzuim is ten aanzien van zijn betalingsverplichting;
  2. de vertragingsrente c.q. bedongen rente;
  3. de buitengerechtelijke kosten.
 7. Indien en voor zover de debiteur de betaling verricht aan Smid Emmen Incasso, maakt de opdrachtgever aanspraak op de door Smid Emmen Incasso ontvangen betaling van de hoofdsom en rente, verminderd met de aan Smid Emmen Incasso, op grond van deze algemene voorwaarden, toekomende vergoedingen. Aan Smid Emmen Incasso verrichte betalingen strekken in de eerste plaats ter voldoening van de buitengerechtelijke incassokosten.
ARTIKEL 6. | VERPLICHTINGEN VAN DE OPDRACHTGEVER
 1. De opdrachtgever is verplicht, op de daartoe voorgeschreven wijze, alle bescheiden aan Smid Emmen Incasso te verstrekken waarmee hij het bestaan van de vordering op de debiteur kan aantonen. Aan elk redelijk verzoek tot informatieverschaffing dient de opdrachtgever tijdig mee te werken. De opdrachtgever staat er voor in dat alle door hem verstrekte gegevens volledig en naar waarheid zijn verstrekt.
 2. Tenzij Smid Emmen Incasso hiervoor uitdrukkelijk toestemming geeft, is de opdrachtgever na aanmelding van het dossier gehouden niets meer naar de debiteur te ondernemen. Elke vorm van communicatie en correspondentie met de debiteur dient te worden gestaakt. Indien de debiteur de opdrachtgever benadert, dient de opdrachtgever de debiteur onmiddellijk mededeling te doen van zijn verplichtingen als bedoeld in dit lid.
 3. Indien de opdrachtgever alsnog correspondentie van of namens de debiteur ontvangt, dan dient hij Smid Emmen Incasso hiervan zo spoedig mogelijk in kennis te stellen. Op verlangen van Smid Emmen Incasso dient de opdrachtgever deze correspondentie zo spoedig mogelijk in het bezit van Smid Emmen Incasso te stellen.
 4. De opdrachtgever vrijwaart Smid Emmen Incasso van alle aanspraken van derden die op welke wijze dan ook verband houden met de werkzaamheden die Smid Emmen Incasso voor de opdrachtgever verricht.
ARTIKEL 7. | TUSSENTIJDSE SLUITEN VAN EEN DOSSIER
 1. Smid Emmen Incasso is gerechtigd een dossier te sluiten indien de omstandigheden van het geval naar het oordeel van Smid Emmen Incasso daartoe aanleiding geven, bijvoorbeeld in geval de vordering op de debiteur oninbaar blijkt, zonder dat de opdrachtgever enige aanspraak maakt op schadevergoeding.
 2. Indien de opdrachtgever een dossier tussentijds sluit, is hij de buitengerechtelijke incassokosten aan Smid Emmen Incasso verschuldigd, welke kosten berekend worden volgens de Wet Incassokosten en aldus conform artikel 11.2.
ARTIKEL 8. | VOLDOENING DOOR DE DEBITEUR VAN DE GEHELE OF GEDEELTELIJKE VORDERING RECHTSTREEKS AAN DE OPDRACHTGEVER
 1. In geval de opdrachtgever betalingen rechtstreeks van de debiteur ontvangt, is de opdrachtgever gehouden daarvan zo spoedig mogelijk mededeling te doen aan Smid Emmen Incasso.
 2. Indien de opdrachtgever betalingen ontvangt van de debiteur, welke betalingen volgens de wet voor verrekening met de vordering op de debiteur in aanmerking komen, worden deze prestaties aangemerkt als geïncasseerd geld ten behoeve van Smid Emmen Incasso.
 3. In geval de debiteur de gehele hoofdsom, inclusief rente, doch exclusief buitengerechtelijke incassokosten, voldoet aan de opdrachtgever, zal Smid Emmen Incasso de debiteur voor de laatste maal aanmanen deze incassokosten alsnog te voldoen. Indien de debiteur deze verplichting niet tijdig nakomt, komen deze kosten voor rekening van de opdrachtgever.
 4. In geval de debiteur een gedeelte van de hoofdsom voldoet aan de opdrachtgever, wordt het dossier aangehouden en vindt verrekening plaats wanneer de debiteur het resterende deel van de vordering alsnog aan Smid Emmen Incasso voldoet.
ARTIKEL 9. | VOLDOENING DOOR DE DEBITEUR VAN DE GEHELE OF GEDEELTELIJKE VORDERING AAN SMID EMMEN INCASSO
 1. In geval de debiteur de vordering gedeeltelijk aan Smid Emmen Incasso voldoet, zal Smid Emmen Incasso het dossier aanhouden teneinde de volledige vordering alsnog te incasseren. Wordt het restant niet voldaan en wordt het dossier gesloten, dan vindt verrekening van kosten plaats naar evenredigheid van de door Smid Emmen Incasso ontvangen bedragen.
ARTIKEL 10. | GEHEIMHOUDING
 1. Smid Emmen Incasso houdt alle door de opdrachtgever alsmede door de debiteur verstrekte gegevens geheim. Zonder voorafgaande uitdrukkelijke toestemming van de opdrachtgever zal Smid Emmen Incasso geen informatie over de opdracht aan derden verstrekken, behoudens het geval waarin Smid Emmen Incasso derden inschakelt voor de uitvoering van de betreffende opdracht.
 2. Smid Emmen Incasso zal het dossier gedurende één jaar na beëindiging van de overeenkomst bewaren. Op verzoek van de opdrachtgever zal Smid Emmen Incasso de door de opdrachtgever verstrekte bescheiden terugzenden. Na verloop van de in de eerste zin bedoelde termijn zal Smid Emmen Incasso het dossier vernietigen.
ARTIKEL 11. | PRIJZEN EN BUITENGERECHTELIJKE KOSTEN
 1. Tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld, zijn alle vermelde prijzen en buitengerechtelijke kosten exclusief btw.
 2. Smid Emmen Incasso berekent de buitengerechtelijke kosten volgens de Wet Incassokosten. Voor de vaststelling van de hierbedoelde kosten geldt het factuurbedrag van de te incasseren vordering, exclusief wettelijke (handels)rente, als uitgangspunt:
  1. over de eerste € 2.500, -: 15%, met een minimum van € 40,-;
  2. over de daaropvolgende € 2.500, -: 10%, met een maximum van € 625,-;
  3. over de daaropvolgende € 5.000, -: 5%, met een maximum van € 875,-;
  4. over de daaropvolgende € 190.000, -: 1%, met een maximum van 2775,-;
  5. over het meerdere: 0,5%, met een maximum van € 6775, –
 3. Behoudens het bepaalde in het overige van de algemene voorwaarden worden de buitengerechtelijke incassokosten zoveel mogelijk in rekening gebracht bij de debiteur. Indien de opdrachtgever met de debiteur rechtsgeldig afwijkende incassokosten is overeengekomen, zal Smid Emmen Incasso deze afwijkende incassokosten, op uitdrukkelijk verzoek van de opdrachtgever, bij de debiteur in rekening brengen.
 4. De opdrachtgever is aan Smid Emmen Incasso geen buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd indien zijn vordering op de debiteur oninbaar blijkt, tenzij de vordering op de debiteur betwistbaar is of indien de opdrachtgever het dossier tussentijds sluit, in welke gevallen de buitengerechtelijke kosten voor rekening van de opdrachtgever komen.
 5. Smid Emmen Incasso komt te allen tijde het recht op verrekening toe.
ARTIKEL 12. | BETALING
 1. Alle aan de opdrachtgever toekomende betalingen welke door Smid Emmen Incasso van debiteuren zijn verkregen, worden maandelijks voldaan op het door de opdrachtgever opgegeven bank- of girorekeningnummer.
 2. Facturen van Smid Emmen Incasso aan de opdrachtgever dienen binnen 14 dagen na factuurdatum te zijn voldaan, op de door Smid Emmen Incasso voorgeschreven wijze. De opdrachtgever komt nimmer het recht toe zijn vorderingen op Smid Emmen Incasso te verrekenen met hetgeen Smid Emmen Incasso van de opdrachtgever te vorderen heeft.
 3. Indien Smid Emmen Incasso op verzoek van de opdrachtgever in rechte als gemachtigde van de opdrachtgever optreedt, is de opdrachtgever op verzoek van Smid Emmen Incasso verplicht een voorschot ter dekking van de te maken gerechtelijke en/ of executiekosten te voldoen.
 4. Indien tijdige betaling door de opdrachtgever aan Smid Emmen Incasso achterwege blijft, is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim. Vanaf dat moment is de opdrachtgever over het openstaande bedrag een rente verschuldigd van 1% per maand, waarbij een gedeelte van een maand als volledige maand wordt aangemerkt. In geval de opdrachtgever niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, geldt in afwijking van de vorige zin, in plaats van de daar bedoelde contractuele rente, de tijdens het verzuim van de opdrachtgever geldende wettelijke rente.
 5. Alle redelijke kosten, zowel buitengerechtelijke, gerechtelijke als executiekosten, ter verkrijging van de door de opdrachtgever verschuldigde bedragen, komen voor zijn rekening.
 6. Smid Emmen Incasso is te allen tijde gerechtigd de vorderingen die de opdrachtgever op Smid Emmen Incasso heeft, te verrekenen met de vorderingen van Smid Emmen Incasso op de opdrachtgever.
ARTIKEL 13. | AANSPRAKELIJKHEID
 1. Behoudens opzet of bewuste roekeloosheid van de zijde van Smid Emmen Incasso, draagt Smid Emmen Incasso geen aansprakelijkheid voor enige directe of indirecte schade door de opdrachtgever geleden in verband met de uitvoering van de overeenkomst door Smid Emmen Incasso.
 2. Alle door Smid Emmen Incasso uitgevoerde opdrachten geschieden voor rekening en risico van de opdrachtgever. De opdrachtgever vrijwaart Smid Emmen Incasso van alle aanspraken van derden.
 3. Bij de inschakeling van derden, zoals gerechtsdeurwaarders, neemt Smid Emmen Incasso de nodige zorgvuldigheid in acht. Smid Emmen Incasso is echter nimmer aansprakelijk voor fouten of tekortkomingen van deze derden en is nimmer verder dan in de vorm van bemiddeling bij overeenkomsten tussen de opdrachtgever en deze derden betrokken.
 4. Onverminderd het bepaalde in het overige van deze algemene voorwaarden, is de aansprakelijkheid van Smid Emmen Incasso te allen tijde beperkt tot de factuurwaarde van de overeenkomst, althans tot dat gedeelte van de overeenkomst waarop de aansprakelijkheid van Smid Emmen Incasso betrekking heeft. In afwijking van de vorige zin is de aansprakelijkheid van Smid Emmen Incasso bij een overeenkomst met een langere looptijd dan zes maanden, beperkt tot het over de laatste zes maanden door de opdrachtgever aan Smid Emmen Incasso betaalde bedragen.
 5. Nimmer zal de aansprakelijkheid van Smid Emmen Incasso meer bedragen dan het bedrag dat onder de gegeven omstandigheden op grond van de door hem afgesloten aansprakelijkheidsverzekering daadwerkelijk wordt uitgekeerd, vermeerderd met het eventuele eigen risico van Smid Emmen Incasso dat krachtens die verzekering toepassing vindt.
 6. In afwijking van de wettelijke verjaringstermijn, bedraagt de verjaringstermijn van alle verweren en vorderingen jegens Smid Emmen Incasso, één jaar.
ARTIKEL 14. | SLOTBEPALING
 1. Op elke overeenkomst en alle daaruit voortvloeiende rechtsverhoudingen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. Voor zover de wet daarvan niet dwingend afwijkt, wordt uitsluitend de bevoegde rechter binnen het arrondissement van de vestigingsplaats van Smid Emmen Incasso aangewezen om van geschillen kennis te nemen.
 3. Partijen zullen eerst een beroep doen op de rechter nadat zij zich optimaal hebben ingespannen het geschil in onderling overleg te beslechten.

We gebruiken cookies om er zeker van te zijn dat u onze website zo goed mogelijk kunt gebruiken. Als u deze website blijft gebruiken gaan we ervan uit dat u dat goed vindt. Lees meer over onze privacyverklaring

Ik ga akkoordLees meer